ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၅ ။ မာမာအေး ၏ အောင် ခြင်း ရှစ်ပါး အပါအဝင် ဓမ္မတေး စု

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၅ ။ မာမာအေး ၏ အောင် ခြင်း ရှစ်ပါး အပါအဝင် ဓမ္မတေး စု