ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၄ ။ တင်တင်မြ ၏ အောင်ခြင်း ရှစ်ပါး တေး သရုပ် ဖေါ်

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၄ ။ တင်တင်မြ ၏ အောင်ခြင်း ရှစ်ပါး တေး သရုပ် ဖေါ်