ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၃ ။ သင်္ဂါယနာ ေ ခြ က် တန် အပါအဝင် ဓမ္ဗတေး သစ်များ ။

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၃ ။ သင်္ဂါယနာ ေ ခြ က် တန် အပါအဝင် ဓမ္ဗတေး သစ်များ ။