ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၂ ။ မာမာအေး ၏ ရောင် တော် ဘွဲ့ ဓမ္မတေးစု။

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၂

မာမာအေး ၏

ရောင် တော် ဘွဲ့ ဓမ္မတေး