ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၁ ။ ရီရီသန့် ၏ မဟာဗုဒ္ဓဝင် ဓမ္မ တေးများ ။

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၁

ရီရီသန့် ၏ မဟာဗုဒ္ဓဝင် ဓမ္မ တေးများ