ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၀ ။ လွှမ်းမိုး နှင့် နီနီဝင်း ရွှေ တို့၏ ကြည်နူးဖွယ် မင်္ဂါလာ တေး သီဖြာ

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၀

ကြည်နူးဖွယ် မင်္ဂါလာ တေး သီဖြာ

လွှမ်းမိုး နှင့် နီနီဝင်း ရွှေ