ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၉ ။ မာမာအေး ၏ ကြည်နူးဖွယ် နံနက်ခင်း တေးများ

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၉

ကြည်နူးဖွယ် နံနက်ခင်း တေးများ