ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၈ ။ ဘဝသံသရာ နှင့် ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ပူဇာ တေးများ

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၈

ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ပူဇာ တေးများ