ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၅ ။ ရာဇာဝင်းတင့် နှင့် ဆွေဆွေမြင့် တို့ ၏ – မြတ်ဒေသနာ ဓမ္မ ပူဇာ တေးများ

youtube.com/watch

ရာဇာဝင်းတင့် နှင့် ဆွေဆွေမြင့် တို့ ၏

မြတ်ဒေသနာ ဓမ္မ ပူဇာ တေးများ