ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၄ ၊ ကိုကိုနိုင် အဖွဲ့ – ဂီတ မြတ်မွန် ဓမ္မတေး ဧည့့်ခံဆိုင်း

youtube.com/watch

ကိုကိုနိုင် အဖွဲ့ –

ဂီတ မြတ်မွန် ဓမ္မတေး ဧည့့်ခံဆိုင်း