ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၄ ၊ ကိုကိုနိုင် အဖွဲ့ – ဂီတ မြတ်မွန် ဓမ္မတေး ဧည့့်ခံဆိုင်း

youtube.com/watch

ကိုကိုနိုင် အဖွဲ့ -https://youtu.be/ljxzR8n0PJU

ဂီတ မြတ်မွန် ဓမ္မတေး ဧည့့်ခံဆိုင်း https://youtu.be/ljxzR8n0PJU