ပြည်သူ့ အကျိုးပြု နိုင်ငံတကာ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား စနစ်များ ။ ဆွေးနွေး တင်ပြသူ ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင် ။ ၂ ၊ ၇ ၊ ၂၀၁၆ . ( place: UMFCCI )

;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s