ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၈ ။ ရှင်သီဝလိ အပါအဝင် ခေတ် ဟောင်း ပြန်ဆို တေးများ ။

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၈ ။ ရှင်သီဝလိ အပါအဝင် ခေတ် ဟောင်း ပြန်ဆို တေးများ ။ တင်တင်မြ ၊ရီရီသန့်