မြန်မာ့ မဟာဂီတ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ ။ စန္ဒယားအောင်ဝင်း နှင့် MWD -HD အင်တာဗျူး

၁။ MWD TV ပန်းပေါင်းစုံစွာ အနုပညာ အစီအစဉ်

၂။ MWD TV ပန်းပေါင်းစုံစွာ အနုပညာ အစီအစဉ်

ဂီတမှူးစန္ဒယား အောင်ဝင်း နှင့် မြဝဝီ ရုပ်သံ မေးမြန်း စူးစမ်း အစီအစဉ် အပိုင်း (၁)

ဂီတမှူးစန္ဒယား အောင်ဝင်း နှင့် မြဝဝီ ရုပ်သံ မေးမြန်း စူးစမ်း အစီအစဉ် အပိုင်း (၂)

ဂီတမှူးစန္ဒယား အောင်ဝင်း နှင့် မြဝဝီ ရုပ်သံ မေးမြန်း စူးစမ်း အစီအစဉ် အပိုင်း (၃)