မြန်မာသံစဉ် သီချင်းကောင်းများ။ အိအိချွန်

၁။ ဗညားဟန် ၊အိအိချွန် – မုန်းအဆက်ဆက် မရွယ် ။

ပိုင်ပိုင်ပန်

ပင်တိုင်စံ ။ ၁၂ ပုဒ် ။

အလှူသီချင်းများစုစည်းမှု ၊ အိအိချွန် ၊ပုန်းညက်ဖြူ၊ စုလတ် နိုင်။

မြင့် မိုရ် ဖေဖေ

လှည်းယာဉ်တော် ( Album Compilation )

မးင်္လာသီချင်းများ။ ဗညားဟန်၊ အိအိချွန်၊ ဖိုးသောကြာ