ဦးသုခ ၏ ဘဝသံသရာ (မူရင်း ) သီချင်း A Song about Circle of Human Life

youtube.com/watch

ဦးသုခ ၏ ဘဝသံသရာ (မူရင်း ) သီချင်း A Song about Circle of Human Life