ခြေခြေ မြစ်မြစ် နှစ်နှစ်ကာကာ စန္ဒယား တင်ဝင်း လှိုင် ချစ်တဲ့ ကာလပေါ် တေး အရသာ များ ။

၁။ ကိုတင် လှိုင် (

၂ ။ မြင့်မြင့်စိန်

၃ ။ မျိုးမြင့် လေး ။

၄။ ရေနံသာ စိုးလှိုင် https://youtube.com/watch?v=NjXGd9h-n1E&feature=share

။ ညွန့် ညွန့် စိန်

။ နုနုလွင်

၅ ။ ပုံရိပ်ထင်ထင် အမိတက္ကသိုလ် ရင်ခွင် တေးများ ။