ခြေခြေမြစ်မြစ် နှစ်နှစ်ကာကာ ။ ဂီတရီပ်သာ စန္ဒယားတင်ဝင်းလှိုင် ၏ မြန်မာ သံစဉ်တေး သီချင်းများတင်ဆက်မှု။