ဘာသာရေးသာသနာရေးဓမ္မတေးများဗုဒ္ဓစံရာသတ္တဟာနှင့် ဇာတိအာဏာ ရှင်းတမ်း ။