ဘာသာရေးသာသနာ ရေး ဓမ္မတေးများ ။ မာမာအေး။ ဗုဒ္ဓသာသနာ ရောင်