မြန်မာ့ရိုးရာ ဂီတ နတ်ချင်း များ။ မင်းကိုးပါး ပူဇော် နတ်ချင်းများ။ အမှတ် (၂) စိန်မွတ်တား ဆိုင်းအဖွဲ့