မြန်မာ့ရိုးရာဂီတ နတ်ချင်းများ။ မင်းကိုးပါး ပူဇော် နတ်ချင်းများ အမှတ်(၁) စိန်မွတ်တားဆိုင်းအဖွဲ့

စိန်မွတ်တား၏ မင်းကိုးပါး ပူဇော် နတ်ချင်းများ အမှတ်(၁)