ဗုဒ္ဓသာသနုသမိုင်း ။ သံဃာယနာ ၆ ကြီမ်

youtube.com/watch

https://youtube.com/watch?v=jTbtXm7ll3k&feature=share

ပထမ

ဒုတိယ

တတိယ

စတုတ္ထ

ပဥမ

ဆဌမ