ရှေးက ခေတ် အဆက်ဆက် အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းဆင်း များ ။

ခေတ်အဆက်ဆက် မှ
BIT /RIT အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းဆင်းများ

၁၉၇၂ ခဲနှစ် မှာ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းဆင်း ပြီး အင် ဂျင်နီယာဘွဲံရခဲ့ကြတဲ့
၂၀၂၂ နှစ်မှာ နှစ် ၅၀ ကျောင်းဆင်း ရွှေရတု နွဲခဲ့ကြတဲ့
၁၉၇၂ အင်ဂျင်နီယာ အတန်း အပါအဝင်

အင်ဂျင်နီယာ အတန်း တချို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မူလ Rangoon University ( နောင်မှာ RASU Rangoon Arts and Science University) ရန်ကုန်စက်မှု တက္ကသိုလ် ( မူလ BIT Burma Institute of Technology နှင့် အမည်သစ် RIT Rangoon Institute of Technology ) ( USA ဦးလှမင်း ဖေါ်ပြခဲ့သည့် Facebook post ကို မျိုးဆက်သစ် ၁၉၇၂ RIT ဖြင့် ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ထား ပါသည် ။)

1959 University of Rangoon , Faculty of Engineering

1956-57 University of Rangoon , Faculty of Engineering

B.Sc ( Mining Engineering) ) ကျောင်းဆင်းများအဖွဲ့ ။

1971 B.E ( Chemical ) RIT ကျောင်းဆင်းများအဖွဲ့ ။

1958 . B.Sc Engineering ) Rangoon University and BOC Colleague အင် ဂျင်နီယာ ကျောင်းဆင်းများအဖွဲ့ ။

1969 B.E (Mechanical, Auto and Agri Engineering )

RIT ကျောင်းဆင်းများအဖွဲ့ ။

1970 B.E (Mechanical ) RIT ကျောင်းဆင်းများအဖွဲ့ ။

1972 B. E.( Civil) RIT ကျောင်းဆင်းများ အဖွဲ့ ( ၁၂၃ ဦးကျောင်းပြီးခဲ့ပါသည်)