ဗုဒ္ဓ အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ဟောပြောချက်များ ။ ေ ဒါက်တာ မင်းတင်မွန်

ဆရာကြီး Dr.မင်းတင်မွန် လိုရင်းအနှစ်ချုပ်အဘိဓမ္မာ
အပိုင်း[၂၅]ပိုင်း
••••••••••••••••••••••••••••••••
အပိုင်း [၁]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/116143319510663/?d=n

အပိုင်း [၂]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/116689566122705/?

အပိုင်း [၃]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/117383659386629/?

အပိုင်း [၄]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/118213642636964/?

အပိုင်း [၅]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/119461342512194/?

အပိုင်း [၆]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/120258999099095/?

အပိုင်း [၇]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/121049065686755/?

အပိုင်း [၈]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/121679722290356/?

အပိုင်း [၉]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/122848785506783/?

အပိုင်း [၁၀]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/123763225415339/?

အပိုင်း [၁၁]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/124795161978812/?

အပိုင်း [၁၂]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/125382441920084/?

အပိုင်း [၁၃]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/126182168506778/?

အပိုင်း [၁၄
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/126434398481555/?

အပိုင်း [၁၅]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/127106875080974/?

အပိုင်း [၁၆]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/127761278348867/?

အပိုင်း [၁၇]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/128083868316608/?

အပိုင်း [၁၈]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/128668258258169/?

အပိုင်း [၁၉] ပစ္စည်းပိုင်း
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/128994954892166/?

အပိုင်း [၂၀] ပဋ္ဌာန်း၊ ပစ္စည်းပိုင်း
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/129298661528462/?

အပိုင်း [၂၁] ပဋ္ဌာန်း၊ ပစ္စည်းပိုင်း
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/129863438138651/?

အပိုင်း [၂၂]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/130508524740809/?

အပိုင်း [၂၃]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/131426154649046/?

အပိုင်း [၂၄]
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/132170461241282/?

အပိုင်း [၂၅] နိဂုံးပိုင်း တရားအားထုတ်ခြင်း
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/132793131179015/?

ပဋ္ဌာန်းတရားတော်
https://www.facebook.com/100033449864660/videos/114937089631286/?
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏