ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁ ။ ရီရီ သန့် ၏ ပဌာန်း ဓမ္မတေး ၊ စကြာဝဠာ၏ဝိညာဉ်ကို အရှင် ဖမ်း ခြင်း ။

youtube.com/watch

၁ ။ ရီရီ သန့် ၏ ပဌာန်း ဓမ္မတေး

စကြာဝဠာ၏ဝိညာဉ်ကို အရှင် ဖမ်း ခြင်း ။