ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ -၃ ။ ရီရီသန့် ၏ ဓမ္မ ပူဇာ တေး စု ၊ ခြေ က်သွယ် ရောင် လျှမ်း မြတ် ပဌာန်း ၊

youtube.com/watch

ရီရီသန့် ၏ ဓမ္မ ပူဇာ တေး စု

ခြေ က်သွယ် ရောင် လျှမ်း မြတ် ပဌာန်း

_