ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၂ ။ တေဘုမ္မာ ရှင်းတမ်းနှင့်ဇာတိ အာ ဏာ ရှင်းတမ်း

ဘာသာရေး သာသနာရေး – တေးများ – ၂။

တေဘုမ္မာ ရှင်းတမ်းနှင့်ဇာတိ အာ ဏာ ရှင်းတမ်း

မောင် မောင်ကြီး ၊ရီရီသန့် ၊တင်တင်မြ