မြန်မာ အက ၊ ဆင်းသက်လာပုံ ။ ပျူခေတ်မှ သည် မျက်မှောက် ခေတ်ထိ ခေတ် ၆ ခေတ် အက။ History of Myanmar Dances Through the Ages of 6 eras .

youtube.com/watch

ပျူ ၊ပုဂံ၊ အင်းဝ၊ကုန်းဘောင် ၊ ရတနာပုံ ၊ ေ တ်များ မှ သည်။ မျက်မှောက် ခေတ် အထိ

မြန်မာအက ဆင်းသက်လာပုံ များ ကို

အနုပညာဦးစီးဌာန Fine Arts Department of Myanmar မှ

စီစဉ် တင်ဆက် ကပြထားပါသည် ။