တစ်ခါက ရွှေရတုသဘင် နှင့် ရွှေရတုကာလ ကျွန်တော်တို့ဘဝ My Daily diary events of RIT student life in 1970 Golden Jubilee of 50 years old Rangoon University