မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုများ ။