ဆည်မြောင်းရေတံခါးသီချင်းများ ( ၇ ) ။ သာစွ တာဝ ဥဿာ အလှ

youtube.com/watch

ပဲခူးမြို့နယ် တာဝရေတံခါး